Rant ve Talan Projesi Ankapark’ın İptali İçin Dava

Ankara’da AOÇ arazisine 2 milyar lira harcanarak inşa edilen demir yığını Ankapark’ın ihaleyle üçüncü kişilere devredilmesi için yapılacak ihaleye Harita Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi’nce dava açıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Encümenin Ankapark’ın işletmesinin 29 yıllığına devri kararınına ilişkin ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali, ve ihalenin dayanağı olan kanun değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi`ne iletilmesi suretiyle Şehir Plancıları Odası (ŞPO) ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubeleri ortak dava açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek’in 2 milyar lira para harcayarak AOÇ arazisine inşa ettirdiği Ankapark’ın iki hafta önce 29 yıllığına işletmesinin devri ihalesi talipli çıkmadığı için bu ay sonuna ertelenmişti. İhale konusu ve şartnamesini inceleyen ŞPO ve HKMO Ankara Şubesi AOÇ arazisini ranta açan ve AOÇ’nin tarihsel dokusunu yok eden projenin, ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtı.

“Demokratik Katılımcı Bir Süreç Yönetimi Yapılmadı”

Dava dilekçesinde, AOÇ arazi için kamuoyunun kent belleğinde özgün değerleriyle kimlik yaratmış ve bu nedenle Ankara Kenti’ne mâl olması gereken,  taşıdığı tarihsel misyonu, oluşturduğu doğal değerleri ve  kültürel hizmeti çok büyük ve değerli bir alan tespiti yapıldı. Devamında Ankapark gibi büyük ölçekli ve önemli bir projede demokratik katılımcı bir süreç yönetimi yapılmadığı ve parçacı planlama yaklaşımı ile proje tamamlandığı belirtildi.

Ayrıca Ankapark projesi için “Atatürk Orman Çiftliği Alanının Atatürk’ün vasiyetine aykırı olarak amaç dışı kullanılması ve küçültülmesi sürecinin bir parçasıdır” tespitinin ardından “Ankapark projesi Atatürk’ün mirasına, aynı zamanda Anayasa’ya ve yürürlükte olan Toprak Koruma Kanunu ve ilgili hukuki düzenlemelere aykırıdır ve de o alanda yapılan bilimsel çalışmaları görmezlikten gelinerek AOÇ alanı içerisindeki mutlak tarım alanlarının tarım dışı amaçlarla kullanılmasının hiçbir bilimsel geçerliliği yoktur.” denildi.

“Kamu açıkça zarara uğratılmaktadır”

Mevcut Belediye Başkanı tarafından proje için şu ana kadar 2 milyar civarında para harcandığı beyanına karşın ihale bedelinin 766 milyon lira olarak belirlendiğine değinilerek “Söz konusu bedellerden açıkça anlaşılacağı üzere, ihale sonucunda inşaat bedelinin karşılanması olanaksızdır. İşbu dava konusu ihale ile davalı idare kamuyu muazzam bir zarara uğratmakta, söz konusu ihale ilanına karar veren ve muhammen bedeli belirleyen idare yöneticileri görevlerini açıkça kötüye kullanmaktadırlar.” denildi.

“Proje Bilimsellikten Uzak ve Akıldışı”

Dava dilekçesinin sonuç bölümünde ise proje için bilimsellikten uzak ve akıldışı olarak bahsedilirken, AOÇ arazisinin üçüncü kişilere peşkeş çekildiği ifade edildi ve  Ankapark’ın işletmeye verilmesi işine ilişkin ihalenin öncelikle yürütmesinin durdurulması devamında da iptaline karar verilmesi talep edildi. İşte dilekçenin sonuç bölümü:

Bilimi bir kenara bırakarak ortaya konan kent yönetim anlayışının sonucunda karşımızda duran milyar dolarlık bir oyuncak yığınının akıbetini halka sormak demokratik bir anlayış olarak nitelendirilemez. Hiçbir bilimsel dayanağı, uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği bulunmayan akıldışı projeler ortaya konmuşsa öncelikle projenin işletilmesine yönelik ihalesinin iptali gerekmektedir.

Ayrıca, Ankapark projesi ile “Hayvanat Bahçesi” kavramı, adı, kullanımı tümüyle ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. AOÇ’nin kuruluş amaçlarına hizmet amacıyla tanımlanan kentsel bellekte yer eden, kır-kent bütünleşmesinin bir parçası olarak, tarımda zararlı ve faydalı hayvanların tanınması amacıyla kurulan hayvanat bahçesi yok edilerek, yapay öğelerle, betondan bir çevreye dönüştürülmektedir. Dolayısıyla bu husus da kamu yararına aykırılık taşımaktadır.

Açıklanan nedenlerle, işbu dava konusu ihale kamu yararı gözetmekten uzak, yüksek inşaat maliyetine karşın alan 29 yıllığına yok pahasına üçünkü kişilere peşkeş çekilmektedir ve Anayasa’ya ve kamu yararına açıkça aykırıdır.

toplumsalhukuk