Hukuk ve Ceza yargılamalarında temyiz süreleri değişti

Resmi Gazete’de  5 Ağustos tarihinde yayımlanan, 7035 sayılı Kanun ile ceza ve hukuk yargılamalarında temyiz başvuru sürelerinde değişikliğe gidildi 

Değişiklik ile ceza yargılaması için temyiz süresi 7 günden 15 güne çıkarılırken, hukuk yargılamasında ise temyiz süresi 1 aydan 2 haftaya indirildi.

Ceza yargılamasında temyiz süresi 15 güne çıkarıldı

7035 sayılı Bölge Adliye Ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun ile 21. maddesi ile 5271 sayılı Kanunun 291. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi “on beş” şeklinde değiştirildi. Buna göre Ceza Muhakemesi Kanunu’nun değişik 291. maddesi şu şekilde oldu:

Temyiz istemi ve süresi

Madde 291 – (1) Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu bulunan sanık hakkında 263 üncü madde hükmü saklıdır.

(2) Hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar.

Hukuk yargılamasında temyiz süresi 2 haftaya indirildi

7035 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile 6100 sayılı Kanunun 361. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir ay” ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirildi. Buna göre Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun değişik 361. maddesi şu şekilde oldu:

Temyiz edilebilen kararlar

MADDE 361- (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

(2) Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir.

Değişiklikler ne zaman yürürlüğe girecek?

Kanunun yürürlük maddesine göre değişiklikler Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 5 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

toplumsalhukuk