Diktatörlüğe anayasal kılıf getiren Anayasa değişikliği teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu

AKP, MHP’nin de desteğiyle Erdoğan diktatörlüğüne anayasal temel kazandırmayı öngören “Başkanlık Anayasası” üzerindeki çalışmalar tamamlandı ve Anayasa değişikliği teklifi TBMM’ye sunuldu. Parti temsilcilerinin ortak bir basın açıklamasıyla duyurduğu anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerinde önemli değişiklikler öngörüyor. Anayasa değişikliği teklifi, yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı’na devrediyor.

Teklif metninde, “Cumhurbaşkanı devletin başı olacak, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı’nda bulunacak. Cumhurbaşkanı ayrıca, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerini atamaya yetkili olacak” ifadelerine yer verildi.

Bu düzenleme ile, Başbakanlık da kaldırılmış olacak. 21 maddelik tasarıda Cumhurbaşkanına kararname ve yönetmelik çıkarma yetkisi de veriliyor. Böylelikle yasama organı olan TBMM’de işlevsiz hale getirilecek.

 

Tasarıda yer alan maddeler neler öngörüyor:

 

“Milletvekili sayısı 600’e çıkarılacak. Ara seçimler kaldırılacak, yedek milletvekilliği sistemi getirilecek.”

“Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.”

“En az yüz bin seçmen tarafından da Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilme imkanı getirilecek.”

“Cumhurbaşkanı devletin başı olacak, yürütme yetkisi cumhurbaşkanında bulunacak. Cumhurbaşkanı ayrıca, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerini atamaya yetkili olacak.”

“Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilat yapıları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenecek.”

“TBMM veya cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. Bu kararın verilmesi halinde seçimler birlikte yapılacak; yasama ve yürütme seçimleri aynı gün gerçekleştirilecek.”

“Sıkıyönetim uygulaması anayasadan çıkarılacak. OHAL ilan etme yetkisi, cumhurbaşkanına verilecek. OHAL ilanı kararları Meclis’in onayına sunulacak.”

“Disiplin mahkemeleri dışında, savaş hali hariç askeri mahkeme kurulamayacak. Ancak, savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakılması için askeri mahkemeler kurulması öngörülebilecek.”

“HSYK 12 üyeden oluşacak ve iki daire şeklinde çalışacak. Üyelerin yarısını TBMM, diğer yarısını cumhurbaşkanı belirleyecek.”

“Kanun teklif etme yetkisi milletvekilinde olacak. Ancak, cumhurbaşkanına istisna olarak, bütçe kanununu hazırlama, sunma yetkisi ve görevi verilecek. Bütçe, Meclis’in onayıyla kabul edilebilecek.”

“Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi 3 Kasım 2019’da yapılacak.”

“Cumhurbaşkanı hakkında, suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çogunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek, üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek, üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divan’a sevk kararı alınabilecek.”

“Cumhurbaşkanı “cumhurbaşkanlığı kararnamesi” isimli kararname çıkarabilecek. Ancak Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümünde yer alan temel haklar, kişi hakları  ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler kararname ile düzenlenemeyecek. Aynı şekilde kanunla açıkça düzenleme yapılmış konularda kararname düzenlenemeyecek. Kanunlar ile kararname arasında farklı hükümler bulunması halinde kanun hükmü esas alınacak.”

“Cumhurbaşkanı kanunların uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik çıkarabilecek.” 

Anayasa değişikliği paketinin tam metni için tıklayınız.

Anayasa değişikliği paketinin karşılaştırmalı metni için tıklayınız.

toplumsalhukuk