Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma

Danıştay, kamuoyuna ‘Hadım Yönetmeliği’ olarak tanıtılan yönetmeliğin yürütmesini durdurdu

Kamuoyuna ‘Hadım Yönetmeliği’ olarak tanıtılan, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik”in bir kısım maddelerinin iptali istemiyle Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından açılan davada Danıştay, yönetmeliğin tedavi tanımına yer veren 7. maddesinin 1. fıkrası yönünden yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Danıştay 10. Dairesi’nin 26.7.2017 günlü kararında, yönetmeliğin dayanağı olan 5275 sayılı Yasa’nın 108. maddesinde “tedavi”den ne anlaşılması gerektiğinin açıkça düzenlenmediği, oysa Anayasa’nın 17. maddesi uyarınca kişilerin vücut bütünlüğüne yönelik düzenlemelerin ancak kanunla yapılmasının mümkün olduğu belirtildi.

Danıştay: Yönetmelik kanundaki sınırları belirsiz tedavi kavramının da sınırlarını aşmış!

Danıştay kararında “kişinin vücut bütünlüğünü ilgilendiren ve ileride telafisi olmayacak sonuçlar doğurabilecek nitelikte uygulamalar içeren bir düzenlemenin en temel çıkış noktasını oluşturan tedavi tanımının Anayasanın 17. maddesi kapsamında kanunda belirtilmesi ve kanunun öngördüğü sınırlar içerisinde yönetmelik hükümlerine aktarılması gerekirken, Kanunda sınırları belirsiz “tedavi” kavramını da aşar nitelikte “yöntemler” içeren davaya konu düzenlemede” hukuka uyarlılık bulunmadığı , uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara yol açabileceği sonucuna varıldığı ifade edildi.

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı üzerine, yasal düzenleme yapılıncaya kadar, cinsel suç hükümlülerine yönetmelik kapsamında “tedavi” uygulanması mümkün olmayacak.

“Yönetmeliğin tamamının uygulanma olanağı kalmamıştır”

Karar ile ilgili Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Tabipleri Birliği yaptıkları açıklamalarda şunları dile getirdi:

Böylelikle cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hükümlü olanlar yönünden uygulanacak tedaviden ne anlaşılması gerektiği yasa ile düzenleninceye kadar Yönetmelik uyarınca hekimlerin herhangi bir tedavi gerçekleştirmesi söz konusu olmayacaktır.

Alana ilişkin Yasal düzenleme yapılana dek, kendisine ilgili makamlarca tedavi talebiyle cinsel suç hükümlüsü yönlendirilen hekimler dilekçe ile tedavi talebinin hukuka uygunluk taşımadığını ve bu nedenle gerçekleştirilemeyeceğini ilgili makama bildirebilirler. Sürecin takipçisi olacağız.

toplumsalhukuk

Danıştay kararı için tıklayın: cinsel-suclar-yonetmelik-yd

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Popülist bir yasalaştırma örneği: Cinsel istismar yasa tasarısı – Av. Pınar Çelik Arpacı – Toplumsal Hukuk

Yorumlar kapatıldı.