Yargı YÖK’e ‘dur’ dedi: Akademisyenlere verilen cezalar geçersiz

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, AYM’nin disiplin cezalarına ilişkin usul ve esasların YÖK tarafından belirlenecek yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin düzenlemeyi iptal etmiş olması nedeniyle, bu kapsamda hazırlanan Disiplin Yönetmeliği ile karar verilemeyeceğine hükmetti. Karar, öğretim üyelerine 2 Aralık 2016’ya kadar verilen disiplin cezalarını hukuksuz kıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 2 Eylül 2015 tarihinde, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ozan Değer’e, twitter paylaşımları nedeniyle YÖK Disiplin Yönetmeliği uyarınca kınama cezası verdi. Değer’in avukatı Oya Aydın, cezanın iptali istemiyle Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme kararında “davacı tarafından paylaşımların kendi twitter sitesinden yapıldığının teknik olarak ispat edilemediği iddia edilse de -suç unsuru olan paylaşımların kendisi tarafından yazılmadığına dair açık bir beyanı ve inkârı olmadığı- ve idarenin teknik bir ispat yükümlülüğünün de bulunmadığı” gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Ret kararının ardından Araştırma Görevlisi Ozan Değer kararı temyiz etti. Temyiz incelemesine bakan Ankara Bölge İdare Mahkemesi(BİM) 4. İdari Dava Dairesi; “Anayasa Mahkemesi’nin disiplin cezalarına ilişkin usul ve esasların YÖK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin düzenlemeyi iptal etmiş olması nedeniyle, bu düzenlemeye dayanılarak çıkarılan Disiplin Yönetmeliği ile karar verilemeyeceğine” hükmetti.

Karar, AYM’nin YÖK Kanunu’ndaki iptal kararını verdiği 14 Ocak’tan sonra, disiplin yönetmeliğinin yasal dayanaktan yoksun kalması nedeniyle hiçbir akademisyene bu yönetmeliğe dayanılarak ceza verilemeyeceği anlamına geliyor.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi kararında “Anayasa Mahkemesince bir kanunun tümünün ya da belirli hükümlerinin Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde eldeki davaların Anayasa’ya aykırılığı saptanmış olan kurallara göre görüşülüp çözümlenmesi, Anayasa’nın üstünlüğü prensibine ve hukuk devleti ilkesine aykırı düşeceği için uygun görülemez”  ifadelerini kullandı. Kararda, bu nedenle AYM’nin iptal kararının bu karardan önce açılmış bulunan ve henüz sonuçlanmamış olan bütün davalara uygulanması gerektiği vurgulanarak işleme dayanak olan kanun hükmünün iptal edilmiş olması nedeniyle dava konusu işlemin de yasal dayanağı kalmadığı belirtildi. Bölge İdare Mahkemesi bu gerekçeyle kınama cezasının iptal edilmesi gerektiğine hükmederek yerel mahkeme kararını bozdu ve işlemi iptal etti.

Toplumsal Hukuk olarak görüşlerini başvurduğumuz Av. Oya Aydın

Anayasa Mahkeme’sinin 14.01.2015 tarihli kararı ile 2 Aralık 2016 tarihine kadar geçen süreçte bütün disiplin soruşturmaları kapatılmalıdır. Açılan disiplin soruşturmalarına dayanılarak sözleşmeyi yenilememe ve akademik unvanları vermeme işlemleri geçersizdir.

dedi.

Karar, ne anlama geliyor?

Bölge İdare Mahkemesinin kararı özellikle akademisyenler için büyük önem taşıyor. Karar, YÖK Kanunu’nda iptal edilen disiplin yönetmeliğine dayanılarak hiçbir ceza verilemeyeceğine işaret ediyor.

Bu da Barış için Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirisine imza atan akademisyenler başta olmak üzere YÖK’ün yeni disiplin yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 2 Aralık 2016 tarihine kadarki tüm disiplin cezalarının hukuksuzluğu anlamına geliyor.

Kararın tam metni için tıklayınız.

toplumsalhukuk