Ankara’da İdare Mahkemesi KHK ile ihraç edilen kamu emekçisinin davasını incelemeksizin reddine karar verdi

Ankara 15. İdare Mahkemesi 675 sayılı KHK ile ihraç edilen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi hemşirenin hukuksuz işlemin iptali için açtığı davada söz konusu işlemin idari işlem olmadığından bahisle idare mahkemesinin görev alanına girmediğini belirterek davanın reddine karar verdi.

29 Ekim 2016 tarih ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 675 sayılı OHAL KHK’sının  1. maddesinin 1. fıkrası uyarınca KHK’ya ekli 1 sayılı listesinde ismine yer verilerek kamu görevinden çıkarılan hemşirenin işlemin iptali talebiyle açmış olduğu davada Ankara 15. İdare Mahkemesi davanın incelenmeksizin reddine karar verdi.

Mahkeme kararında:

Uyuşmazlıkta, dava konusu işlemin davacının kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin olduğu, bu durumun doğrudan, kanun niteliği taşıyan bir hukuki düzenleme olan, ilgili kanun Hükmünde Kararname ile varlık kazandığı ve Kanun Hükmünde Kararname’de bu konuda idareye herhangi bir değerlendirme yapma ya da başka yönde işlem kurma tanınmadığının anlaşılmış olması karşısında, davacının hukuki durumunu etkileyen bir işlemin varlığından söz edilmesine ve Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin davanın incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

değerlendirmesinde bulunuldu.

Daha önce Danıştay 5. Dairesi’de 2016/8135 E. 2016/4076 K. sayılı ve 04.10.2016 tarihli kararında kamu görevinden çıkarılma ile ilgili davayı yetkili idare mahkemesine gönderme kararı almıştı.

Danıştay Kararında Anayasanın 121. Maddesine dayanarak çıkarılan OHAL KHK’larının kanun gücünde olduğunu belirtip, bunun bir Bakanlar Kurulu Kararı olmadığını, bunun üzerinde bir kanun olduğunu ifade ederek görevli olmadığını belirtmişti. İdari Yargılama Usul Kanununda ve yine Danıştay Kanununda Danıştay kendisini görevli görmez ise kararında görevle ilgili hüküm kurması gerektiğini belirtip, Danıştay da buna göre dosyayı yetkili ve görevli olan İdare Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Danıştay başka bir dosya ile ilgili İdare Mahkemesi’nin görevli olduğuna karar vermişti. İdare Mahkemesi’nin de ihraçlar ile ilgili dava yoluna başvurmaya olanak bulunmadığı şeklindeki kararı ile birlikte İdare Mahkemesi de hukuksuz KHK’ları denetlemekten kaçmış oldu.

Kararın tam metni:

Toplumsalhukuk