Anayasa değişikliği Meclis’te onaylandı şimdi halk diktatörlüğe “evet” ya da “hayır” diyecek

Anayasa değişikliği teklifi TBMM de referandum sınırında kabul edildi, şimdi ise halk oyuna sunulacak, Nisan ayında referanduma gidilmesi bekleniyor. Halk, diktatörlüğe evet ya da hayır diyecek.

Başkanlık sistemini düzenleyen, yasama ve yargı erklerini yürütme erkine tabi kılan ve yürütme erkini de tek kişide toplayan Anayasa değişikliği teklifi, TBMM de dün gerçekleştirilen son oylamalar ile kabul edildi. Toplam 18 maddeden oluşan teklif, yapılan son genel oylamada 339 kabul oyu aldı.

Ancak Anayasa değişikliğinin geçerli olabilmesi için, Anayasa m. 175 gereği, düzenlenecek referandumunda halk tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. Bu nedenle Anayasa değişikliği halk oyuna sunulacak. Anayasa referandumuna ilişkin kesin bir takvim henüz açıklanmasa da, hükümet yetkileri, referandumun Nisan ayında yapılacağını dile getirmekte.

TBMM deki Anayasa değişikliği görüşmelerinin “gizli oylama” usulüne aykırı yapılması, değişikliğe “evet” oyu kullanan özellikle AKP milletvekillerinin aksi davranışları, en başta ciddi bir hukuka aykırılığı da doğurdu. Bu nedenle CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurması da beklenmekte.

Anayasa’nın 175. maddesinin tamamı  şu şekilde:
Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.
Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir.

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.
Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir.

Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayımlanır.

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar.

Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır.

toplumsalhukuk